line


沿革
1949年 東京都渋谷に創立(逓信省に「ランプ受口」及び「ランプキャップ」納入開始)
1950年 日本電気株式会社と取引開始(各種ランプ受口・灯蓋・電鍵等の納入)
1961年 岡部工場を新設
1964年 電電公社へ灯蓋納入開始
1970年 電電公社へ電鍵納入開始
1985年 埼玉日本電気株式会社と取引開始
1988年 榛沢工場を新設
1990年 岡部工場を新築
1995年 本社を岡部工場に移転
1999年 榛沢工場を新築
2000年 ISO9002取得
2005年 ISO14001取得
2007年 ISO9001取得