line


沿革
1949年 東京都渋谷に創立(逓信省に「ランプ受口」及び「ランプキャップ」納入開始)
1950年 日本電気株式会社と取引開始(各種ランプ受口・灯蓋・電鍵等の納入)
1961年 岡部工場を新設
1964年 電電公社へ灯蓋納入開始
1970年 電電公社へ電鍵納入開始
1985年 埼玉日本電気株式会社と取引開始
1988年 榛沢工場を新設
1990年 岡部工場を新築
1995年 本社を岡部工場に移転
1999年 榛沢工場を新築
2000年 ISO9002取得
2005年 ISO14001取得
2007年 ISO9001取得
2018年 11月 テクタイト株式会社の子会社となる